Dilluns, 21 De Gener De 2019
Camí Comunidor, s/n, Vall de Cardós - 25570
Telèfon: 973623122 
Fax: 973623122

Obres i serveis

29/12/2014

Vall Cardós, Els Camins de la Pau


Amb un Projecte titulat Vall de Cardós, els camins de la Pau, lAjuntament daquest municipi es va presentar a la convocatòria del Programa Viure al Poble Més 2012, cofinançat amb fons FEDER.

Amb el programa Viure al Poble Més, el Departament de Governació i Relacions Institucionals pretén contrarestar els problemes de caràcter demogràfic, econòmic i social que presenten els municipis més petits. Daquesta manera, el programa incideix en una clara línia socioeconòmica: la potenciació i valorització del patrimoni cultural dels territoris i de les infraestructures de caire turístic o econòmic que pretenguin la regeneració integral de zones degradades.

El Plenari de la Corporació Municipal en sessió núm. 6/2014 de data 25 de setembre de 2014, aprovà lexpedient i el plec de clàusules administratives particulars per a ladjudicació dun contracte de serveis dassistència tècnica per a la redacció del projecte i direcció tècnica de lactuació: Vall Cardós, els camins de la Pau.

Dins de termini es van presentar deu ofertes i la mesa de contractació va acordar donar-ne trasllat als serveis tècnics municipals per a la seva valoració.

En sessió plenària  núm. 7/2014 de data 23 de desembre de 2014 sacorda ladjudicació del contracte de servei per la redacció del projecte i direcció de lobra a favor de lempresa SCOB, arquitectura i paisatge SLP, per un import de 61.880e i un termini de lliurament del projecte de 30 dies.

 

Les actuacions incloses en aquest projecte són les següents:

·         Infraestructures TIC, mesures deficiència energètica i serveis

Es preveu la implantació i desenvolupament de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) de suport i promoció del turisme rural i de les activitats productives i de serveis.

 

·         Posada en valor del nucli antic

Arranjament dels carrers de la Font i Cap del Poble, dos vials daccés al nucli antic.

Actuacions per dotar els espais públics del nucli antic de la qualitat urbana adequada:

-          Casetes docultació de contenidors descombraries

-          Retolació del nom de les cases i carrers

-          Instal·lació de cartells informatius i senyalització

-          Ajardinament

-          Potenciament de les zones daparcament de lAv. Hug Roger  amb  plantació darbres a les voreres.

-          Arranjament de les instal·lacions elèctriques que pengen anàrquicament pel Carrer Major

-          Reposició de trams de paviment

-          Supressió de barreres arquitectòniques

 

·         Creació duna zona de relació entre el nucli antic i lesglésia

Es preveu larranjament del Carrer Comunidor reconstruint els murets de pedra ruïnosos i substituint el paviment asfàltic existent per un altre dempedrat i formigó, seguint la tipologia de nucli antic.

 

·         Potenciació del punt dinformació de Vall de Cardós

Sacondicionarà el local, es pintarà i es dotarà el mobiliari, equip informàtic i panells dinformació interior.

 

·         Adequació de les rutes dinterpretació de la Guerra Civil Espanyola

Es contempla lacondicionament de litinerari de la Línia de Defensa dels Pirineus a Ribera de Cardós i el sender del fortí del Cuco a la part alta del bosc de Surri.

 

·         Arranjament dels espais exteriors del Castellet de lo Cuco

El fortí del Cuco necessita urgentment una actuació de consolidació i reconstrucció dels seus murs perimetrals. Es preveu també la reconstrucció  de dues cabanes dels soldats situades prop del cim del Cuco, totalment enrunades i utilitzant els materials de la zona, tal i com van fer els soldats.

 

·         Campanya de promoció i difusió

En aquesta campanya sutilitzaran les noves tecnologies. Les rutes principals del municipi estaran totalment digitalitzades i sinclourà aquesta informació a la web del Municipi, des don el visitant sen podrà descarregar els tracks i fer la ruta amb smartphone, ipods,...

Xarxes socials
Destacats

Mapa Web