Dilluns, 21 De Gener De 2019
Camí Comunidor, s/n, Vall de Cardós - 25570
Telèfon: 973623122 
Fax: 973623122

Obres i serveis

01/02/2012

Pavimentació i instal·lació de serveis a Bonestarre


Pavimentació i instal·lació de serveis a Bonestarre és una obra inclosa al PUOSC exercici 2012, amb el número 2012/812.

El projecte de les obres, redactat per ADTSA SCP, va ser aprovat en sessió de data 16.9.2011 per import de 73.956,31¬.

Mitjançant decret dalcaldia núm. 25/2014 i un cop aportada la documentació, s'acordà ladjudicació de les obres i procedir a la formalització del pertinent contracte a favor de RIU NOGUERA SL. El termini dexecució del contracte es fixà en 1 mes i mig a comptar des de la data de la signatura de lacta de replanteig, i amb un termini de garantia de lobra de tres anys, comptat des de la recepció.

Les obres projectades tenen per objectiu la pavimentació de carrers i reposició de serveis i murs de contenció a Bonestarre.  Aquestes obres es situen en terrenys públics corresponents a lajuntament, no existint afectacions per drets de pas ni ocupació de terrenys.

S ha previst la pavimentació dun vial daccés a la part baixa del nucli per la zona Sud, a més dalgunes actuacions puntuals en determinades zones i arranjament del mur de contenció de terres de la plaça. En total es preveu una construcció de 460 m2, i reposició de 96 m2 de murs.

Xarxes socials
Destacats

Mapa Web